Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden de voorwaarden beschreven waartegen BABYZEN SAS (hierna “BABYZEN”), met inbegrip van diens dochterondernemingen, u toegang verschaft tot de website babyzen.com (hierna de “Site”) en de inhoud en diensten die daarop worden aangeboden (hierna de “Dienst”).

Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze Site gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u de Site niet bezoeken of gebruiken. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Controleer daarom regelmatig of de Voorwaarden zijn gewijzigd. De bepalingen in deze Voorwaarden vervangen alle eerdere kennisgevingen of bepalingen omtrent onze Voorwaarden met betrekking tot de Site. De ingangsdatum van onze Voorwaarden staat onderaan dit document vermeld. Wij raden u aan de Site regelmatig te raadplegen om te zien wat de huidige, geldende Voorwaarden zijn en of er wijzigingen in zijn aangebracht. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan de Voorwaarden, dan plaatsten wij de herziene Voorwaarden en de nieuwe ingangsdatum op de Site. Wanneer u na eventuele wijzigingen van de Voorwaarden gebruikmaakt van de Site, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen.

BABYZEN verleent u toegang tot en laat u gebruikmaken van de Site op voorwaarde dat u de Voorwaarden naleeft.

Regels en beperkingen op en wijzigingen aan de Site

Wij behouden ons het recht voor, om welke reden dan ook, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving vooraf, enig onderdeel van de Site te beëindigen, te wijzigen of op te schorten en dragen daarvoor geen aansprakelijkheid jegens u of derden. Tevens kunnen wij regels voor en beperkingen op het gebruik van de Site opleggen of uw toegang tot een deel van of de gehele Site zonder kennisgeving of boete beperken. Wij hebben het recht deze regels en/of beperkingen op ieder moment en naar eigen inzicht te wijzigen.

Beveiligingsregels

Het schenden van de systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. BABYZEN zal voorvallen onderzoeken en kan daarbij de wetshandhavingsautoriteiten inschakelen en met hen samenwerken om gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen te vervolgen. Het is verboden om de beveiliging van de Site te schenden of te proberen te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende:

  • Toegang verkrijgen tot gegevens die niet bestemd zijn voor bedoelde gebruiker of inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft.

  • Pogingen om de kwetsbaarheden van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen, of om zonder toestemming in te breken op beveiligings- of authenticatiemaatregelen.

  • Pogingen om de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot het overbelasten van de Site door middel van “overspoelen”, “mailbomben” of “crashen”, het installeren van een virus, het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief promoties en/of reclames voor producten of diensten.

  • Het vervalsen van een header van een TCP/IP-pakket of een deel van de header-informatie in een e-mail- of nieuwsgroeppost.

Privacybeleid & Gebruikersgegevens

Door gebruik te maken van de Site of de Dienst verklaart u dat u ons Privacybeleid heeft gelezen en dat u daarmee akkoord gaat. Ons Privacybeleid is te vinden op: https://www.babyzen.com/nl/privacybeleid.

BABYZEN kan op ieder moment het Privacybeleid wijzigen. De nieuwe versies zijn beschikbaar op de Site. Wanneer u op enig moment niet akkoord gaat met enig deel van het Privacybeleid, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Site en/of Dienst.

Internationaal gebruik

Wij beheren en exploiteren de Site vanuit ons kantoor in Frankrijk en alle gegevens worden in Frankrijk verwerkt. Wij staan er niet voor in dat het materiaal op de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties.

Iedereen die de Site vanaf een andere locatie bezoekt, doet dat op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

Eigendomsrechten

Conform de overeenkomst tussen u en BABYZEN (of een ander bedrijf waarvan de merken op de Site staan) is BABYZEN (of het betreffende bedrijf) de eigenaar en/of geautoriseerd gebruiker van een handelsmerk, geregistreerd handelsmerk en/of dienstmerk dat op de Site staat. Tevens is BABYZEN (of het betreffende bedrijf) de eigenaar van het auteursrecht of de licentiehouder van de inhoud en/of informatie op de Site, tenzij anders is aangegeven.

Tenzij in een overeenkomst anders is bepaald, wordt u door het gebruik van de Site geen licentie verleend voor enige inhoud, functionaliteiten of materiaal dat u op de Site kunt vinden en mag u dergelijke inhoud, functionaliteiten of materiaal niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er afgeleide versies van maken.

Elk commercieel gebruik van de Site is ten strengste verboden, behalve wanneer dit binnen de overeenkomst is toegestaan of anderszins door ons is goedgekeurd. U mag geen kopie van de inhoud of de schermen downloaden of opslaan voor welk doel dan ook, tenzij anders wordt overeengekomen met BABYZEN.

Indien u op een andere manier dan hier beschreven gebruikmaakt van de Site, kan het zijn dat u niet alleen het auteursrecht en andere wetten van Frankrijk of andere landen schendt, maar ook de lokaal geldende wet- en regelgeving en kunt u aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk ongeoorloofd gebruik. Wij verlenen louter door ze te vermelden op de Site geen enkele licentie of andere toestemming aan gebruikers van onze handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, overig materiaal waar auteursrecht op rust of elk ander intellectueel eigendom.

Alle informatie op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gehele Site-ontwerp, teksten, afbeeldingen, interfaces en de sortering en aanbiedingen is wettelijk beschermd en vallen onder het auteursrecht.

Productnamen, logo's, ontwerpen, titels, woorden of zinnen kunnen wettelijk zijn beschermd als handelsmerken, dienstmerk of handelsnamen van BABYZEN of andere entiteiten. Dergelijke handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen kunnen zowel in Frankrijk als internationaal geregistreerd staan.

Links van en naar de Site

Het kan zijn dat u vanaf de Site kunt doorklikken naar websites van derden (hierna “Gelinkte Sites”). Gelinkte Sites worden echter op geen enkele manier door BABYZEN beoordeeld, beheerd of gecontroleerd. BABYZEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, reclame-uitingen, producten, informatie of gebruik van gebruikersgegevens of ander materiaal van dergelijke Gelinkte Sites, of voor aanvullende links waarnaar wordt verwezen. Het bestaan van deze links betekent niet dat BABYZEN de Gelinkte Sites goedkeurt of ermee in verband kan worden gebracht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u de geldende servicevoorwaarden van de Gelinkte Sites naleeft als ook dat u voldoet aan alle andere verplichtingen die voortvloeien uit het auteursrecht, geheimhouding, smaad, fatsoen, privacy, veiligheid en exportwetten met betrekking tot het gebruik van dergelijke Gelinkte Sites en de inhoud daarvan. BABYZEN is in geen geval aansprakelijk, direct of indirect, voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door de creatie of het gebruik van Gelinkte Sites of de informatie of het materiaal waartoe via deze Gelinkte Sites toegang wordt verkregen. U dient eventuele bezwaren te richten aan de beheerder of webmaster van de betreffende site. BABYZEN behoudt zich het exclusieve recht voor om naar eigen inzicht en zonder kennisgeving via de Site een functionaliteit of link naar een van de Gelinkte Sites toe te voegen, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen en/of functionaliteiten of links naar verschillende gebruikers te plaatsten.

Sociale netwerken

De Dienst beschikt over functionaliteiten die zijn gekoppeld aan sociale-netwerksites van derden die u bezoekt (hierna “Sociale-netwerkfunctionaliteiten”). Hoewel het gebruik van de Sociale-netwerkfunctionaliteiten valt onder deze Voorwaarden, valt uw bezoek aan en het gebruik van sociale-netwerksites van derden en de diensten die via deze websites worden aangeboden onder de servicevoorwaarden en andere overeenkomsten die op de betreffende websites worden vermeld. Het is voor BABYZEN onmogelijk voor elk afzonderlijk geval te bepalen of uw gebruik van de Sociale-netwerkfunctionaliteiten ertoe zou leiden dat u de servicevoorwaarden en/of andere overeenkomsten die op de websites van derden zijn vermeld, zou schenden of overtreden. U begrijpt en erkent dat uw gebruik van de Sociale-netwerkfunctionaliteiten ertoe kan leiden dat u de servicevoorwaarden en andere overeenkomsten die op de website van deze derden worden vermeld, schendt of overtreedt, wat kan leiden tot het verwijderen van uw account en het stopzetten van de mogelijkheid deze websites van derden te bezoeken, en in sommige gevallen aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid voor schade. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de Sociale-netwerkfunctionaliteiten en dat BABYZEN geen aansprakelijkheid aanvaardt voor uw schending of overtreding van enige servicevoorwaarden of andere overeenkomsten van websites van derden, apps of diensten die voortvloeien uit uw gebruik van de Sociale-netwerkfaciliteiten.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om BABYZEN, diens bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, (on)kosten, waaronder redelijke advocatenkosten, die op welke wijze dan ook voortvloeien uit, verband houden met of in verband staan met uw gebruik van de Site, uw schending van de Voorwaarden of de plaatsing of verzending van materiaal op of via de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot claims van derden waarbij informatie of materiaal dat u aanbiedt, inbreuk maakt op het eigendomsrecht van derden.

Afwijzen van garanties

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:

DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE INHOUD, FUNCTIONALITEITEN, MATERIAAL EN DIENSTEN WORDT GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE OP INFORMATIE, GEGEVENS, GEGEVENSVERWERKINGSDIENSTEN OF ONONDERBROKEN TOEGANG, ENIGE GARANTIES OP DE BESCHIKBAAHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, BRUIKBAARHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, EN ENIGE GARANTIE OP EIGENDOM , NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BABYZEN GARANDEERT NIET DAT DE SITE OF DE DAARBIJBEHORENDE FUNCTIONALITEIT, INHOUD OF DIENSTEN TIJDIG, VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZIJN, OF DAT GEBREKEN WORDEN VERHOLPEN.

BABYZEN GARANDEERT NIET DAT DE SITE VOLDOET AAN DE EISEN OF VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS.

GEEN ENKEL ADVIES, RESULTAAT OF INFORMATIE, OF MATERIAAL DAT U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VIA DE SITE HEEFT VERKREGEN, LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN IS OPGENOMEN.

WANNEER U NIET TEVREDEN BENT MET DE SITE, IS HET NIET MEER GEBRUIKEN VAN DE SITE DE ENIGE OPLOSSING.

AL HET GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE VERKREGEN MATERIAAL IS NAAR EIGEN INZICHT EN VOOR EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

BABYZEN ONDERSCHRIJFT GEEN, STAAT NIET IN VOOR EN GEEFT GEEN GARANTIES AF VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR OF NAMENS DERDEN OP OF VIA DE SITE WORDEN AANGEBODEN OF GELEVERD.

BABYZEN IS ZONDER DIRECTE BETROKKENHEID GEEN PARTIJ IN EN HOUDT GEEN TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN GEBRUIKERS EN DERDEN.

BABYZEN kan niet garanderen dat met name de kleuren zoals ze op onze website worden afgebeeld een nauwkeurige weergave zijn van de huidige kleuren van de producten. De instellingen van uw beeldscherm zijn bepalend voor de manier waarop u de kleuren ziet.

Beperking van aansprakelijkheid

Het kan zijn dat de bovenstaande disclaimer niet op u van toepassing is, omdat sommige landen of jurisdicties het afwijzen van impliciete garanties niet toestaan.

IN GEEN GEVAL ZIJN BABYZEN, DIENS GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN OF AANBIEDERS VAN INHOUD OF DIENSTEN AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING DIE ALS VOORBEELD OF STRAF IS BEDOELD EN VOORTVLOEIT UIT OF (IN)DIRECT VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD DAARVAN, MATERIAAL EN FUNCTIONALITEITEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERWACHTE WINST, VERLIES VAN ZAKEN, GEGEVENS OF OMZET, KOSTEN VOOR VERVANGENDE DIENSTEN, ZELFS ALS BABYZEN OF DIENS VERTEGENWOORDIGER OF DERGELIJKE PERSOON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE.

HET KAN ZIJN DAT ENKELE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, OMDAT SOMMIGE JURISDICTIES HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BABYZEN VOOR ALLE DOOR U GELEDEN SCHADE, VERLIEZEN EN VORDERINGEN (HETZIJ CONTRACTUEEL HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIEN UIT DE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE SITE MEER BEDRAGEN DAN $ 100,-.

Omdat sommige landen of jurisdicties geen uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade toestaan, wordt de aansprakelijkheid van BABYZEN en diens gelieerde ondernemingen in die landen en jurisdicties beperkt voor zover de wet dat toestaat.

Indien deze Algemene Voorwaarden ook beschikbaar zijn in een andere taal dan het Engels, zal de Engelse versie in het geval van interpretatieverschillen onder alle omstandigheden doorslaggevend zijn. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn in het betreffende land en die niet zijn opgenomen in de Engelse Algemene Voorwaarden behouden hun volle werking.

Toepasselijk recht/jurisdictie

De Site wordt vanuit het kantoor in Frankrijk geëxploiteerd door BABYZEN en u gaat ermee akkoord dat de Franse wet- en regelgeving van toepassing is op deze Dienst. Dat bepaalde technische elementen die bij de exploitatie van de Dienst worden gebruikt, zich niet op deze locatie bevinden, heeft geen enkele invloed op het feit dat de Dienst volledig onderworpen is aan de Franse wet.

Let erop dat uw gebruik van de Site wellicht onderworpen is aan andere lokale, staats-, nationale en internationale wetgeving.

Bedrijfsinformatie

BABYZEN SAS

2355 route des Pinchinats – 13100 Aix-en-Provence – Frankrijk

Telefoonnummer klantenservice: +33 4 42 68 41 35

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 (UTC+1)

Btw-nr FR38 524 760 923

BABYZEN SAS staat in het Handels- en bedrijfsregister (RCS) in Parijs, Frankrijk geregistreerd onder nummer 524 760 923

Contact

Neemt u bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden of de Site, of als u ons een mededeling wilt doen in het kader van deze Algemene Voorwaarden, contact met ons op via het kopje Contact op de Site.

Hosting

Deze site wordt gehost door: Jaguar Network, 71 avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, Frankrijk.

Telefoonnummer: +33 4 22 90 99 98

Algemene informatie

De Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en BABYZEN en bepalen uw gebruik van de Site. Zij vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en BABYZEN. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde delen van de Site.

U gaat ermee akkoord dat er als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van de Site geen joint venture, samenwerkingsverband, dienstverband of uitzendrelatie bestaat tussen u en BABYZEN.

Claims of vorderingen die u heeft met betrekking tot BABYZEN of de Site, dient u binnen een (1) jaar na ontstaan van de claim of vordering in te dienen.

Het door BABYZEN niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van de Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied ongeldig wordt bevonden, komen partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in de bepaling worden weergegeven, en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BABYZEN is het u niet toegestaan de Voorwaarden of een van uw rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden over te dragen.

De Voorwaarden komen ten goede aan de opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders van BABYZEN. Het opnemen van artikeltitels in de Voorwaarden is uitsluitend ten behoeve van het leesgemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

Laatst bijgewerkt op: 3 februari 2020