Algemene Voorwaarden

In deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) zijn de voorwaarden beschreven waaronder BABYZEN SAS (hierna “BABYZEN”) en haar dochterondernemingen u toegang verlenen tot de website babyzen.com (hierna “Website”) en de daarop aangeboden content en diensten (hierna “Diensten”).

 

Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de Website te bezoeken, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag u deze Website niet bezoeken of gebruiken. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

De bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden prevaleren boven alle eerdere kennisgevingen of verklaringen over de voorwaarden die op deze Website van toepassing zijn. De datum waarop onze Gebruiksvoorwaarden van kracht worden, is onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vermeld. Wij adviseren u onze Website regelmatig te bezoeken om de actuele Gebruiksvoorwaarden te lezen en na te gaan of er eventueel wijzigingen zijn aangebracht. Indien we belangrijke wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden aanbrengen, plaatsen we de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en de ingangsdatum ervan op deze Website. De versie die online beschikbaar is op de datum waarop u de Website bezoekt en op de datum waarop u toegang hebt tot en gebruikmaakt van de Diensten, is van toepassing. Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden van kracht is geworden, stemt u ermee in door die wijziging te zijn gebonden.

BABYZEN verleent u het recht op toegang tot en gebruik van haar Website, mits u aan de Gebruiksvoorwaarden voldoet. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle functies, actieve thumbnails, uitbreidingsmodules, apps, content, downloads of andere Diensten op de Website die ons eigendom zijn, die in ons beheer zijn en die wij aan u ter beschikking stellen.

BABYZEN informeert u dat op de online verkoopdienst voor de producten van het merk ook de Algemene Verkoopvoorwaarden (te vinden op de site: https://store-fr.babyzen.com/pages/terms-conditions) van toepassing zijn. Als u gebruikmaakt van de online verkoopdienst, zult u worden gevraagd deze Algemene Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk te accepteren.

 

Voorschriften voor en beperkingen van het gebruik van de Website en wijzigingen van de Website

Wij behouden ons het recht voor om ongeacht welke reden, naar eigen inzicht en zonder u op de hoogte te stellen, onderdelen van de Website te beëindigen, wijzigen, op te schorten of te stoppen, en kunnen daarvoor niet door u of derden aansprakelijk worden gesteld. Het is ook mogelijk dat wij voorschriften voor en beperkingen van het gebruik van de Website opleggen of uw toegang tot de Website overeenkomstig de wetgeving geheel of gedeeltelijk beperken zonder kennisgeving of boete. Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze voorschriften en/of beperkingen naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Beveiligingsvoorschriften

 

BEPERKINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Over het algemeen stemt elke gebruiker ermee in alle bepalingen in de wet- en regelgeving, alsook deze Gebruiksvoorwaarden, in het kader van zijn of haar gebruik van de Website en de Diensten strikt na te leven.

Wij zijn gerechtigd naar eigen inzicht en om ongeacht welke reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van toepasselijke bepalingen in de wet- en regelgeving of van deze Gebruiksvoorwaarden, gebruikers van de Website uit te sluiten of hun de toegang tot onze Diensten te ontzeggen.

U erkent dat u als enige aansprakelijk bent en dat wij niet jegens u of een andere persoon of rechtspersoon aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met een eventueel door u gepleegde inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of de gevolgen daarvan.

Wij zijn gerechtigd contact op te nemen met gebruikers en hun te vragen een eventuele inbreuk of schending ongedaan te maken.

U stemt ermee in geen verbinding te maken met de Website of de Diensten en deze niet te gebruiken op een wijze die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk wordt toegestaan.

U stemt ermee in u geen toegang tot de Diensten te verschaffen of te proberen dit te doen (i) via andere middelen dan via de Website of (ii) via automatische middelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van scripts, bots, ongeoorloofde apps van derden, spiders of crawlers).

U stemt bij uw gebruik van de Website en de Diensten ermee in:

 

  • geen persoonlijke informatie van andere gebruikers, met inbegrip van hun contactgegevens of vergelijkbare informatie, zonder hun toestemming te verspreiden.
  • u niet in te laten met activiteiten of content te posten die:

(a) gewelddadig of bedreigend, grof of obsceen zijn of aansporen tot geweld of handelingen van dreigende aard tegen andere personen;

(b) inbreuk maken op, een onwettige bestemming geven aan of in strijd zijn met de octrooien, auteursrechten, fabrieksgeheimen, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele-eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van een derde;

(c) in strijd zijn met, of aansporen tot gedrag dat in strijd zou zijn met, een bepaling in de wet of regelgeving of aanleiding kunnen geven tot een wettelijke-aansprakelijkheidsprocedure;

(d) frauduleus, bedrieglijk, lasterlijk of misleidend zijn (rechtstreeks of door nalatigheid of het niet actualiseren van informatie) of vals zijn;

(e) aanzetten tot discriminatie, sektarisme, racisme, haat, pesterijen of overlast tegen een persoon of een groep personen;

(f) phishing of domeinkaping inhouden, of het zich uitgeven voor andere personen of rechtspersonen of het stelen of onrechtmatig gebruiken van de identiteit van een persoon (ongeacht of het een echte identiteit, een accountnaam of pseudoniem is); of

(g) op enige andere wijze in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  • u niet in te laten met activiteiten die:

(a) een aanval vormen van ongeacht welke aard, of daarbij assisteren of daaraan deelnemen (onder meer door middel van spamactiviteiten, virussen in software, codes, bestanden of computerprogramma's (spam, logic bomb, enz., door middel van overbelasting, “flooding”, “crashing”), door het vervalsen van een TCP-/IP-header of een deel van een header in een e-mail of een post op een forum) op de Website of de Diensten (of op servers, systemen, of netwerken die gekoppeld zijn aan de Website of de Diensten);

(b) bedoeld zijn om de werking van de Website of de Diensten (of van aan de Website of de Diensten gekoppelde servers, systemen of netwerken) of het gebruik ervan door een andere persoon of rechtspersoon te verstoren, ontwrichten, corrumperen of in gevaar te brengen, of de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of zonder toestemming de beveiligings- of authenticatiemaatregelen te verijdelen;

(c) bedoeld zijn om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot Diensten of aangemaakte accounts van andere gebruikers of tot aan de Diensten gekoppelde servers, systemen of netwerken;

(d) de Website of de Diensten gebruiken om informatie te ontwikkelen, genereren, over te dragen of op te slaan die onwettig, lasterlijk, schadelijk, grof of hatelijk is of beledigend voor mensen van een bepaald ras of bepaalde etniciteit, en die aanzet tot gedrag dat als strafbaar feit kan worden aangemerkt.

 

Het is u niet toegestaan om:

(a) kennisgevingen inzake eigendomsrechten van de Website en/of de Diensten te verwijderen;

(b) aan te zetten tot het aanbrengen van wijzigingen aan de Diensten of het creëren van afgeleide werken, vertalingen, reverse engineering, decompilatie, demontage, decryptie of piraterij van de Diensten, of deze toe te staan of te autoriseren;

(c) rechten op de Diensten te verkopen, over te dragen, te verhuren of te leasen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlenen van sublicenties aan andere personen of rechtspersonen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BABYZEN; of

(d) valse of misleidende verklaringen betreffende BABYZEN of de Website of Diensten af te leggen.

Elke gebruiker stemt ermee in geconstateerd misbruik aan BABYZEN te rapporteren, alsmede eventueel ongepast gedrag of ongepaste commentaren van andere gebruikers.

Wij voeren regelmatig inspecties uit van het gebruik van onze Diensten, onder meer met het oog op de beveiliging en bescherming tegen fraude. Wij zijn niet verplicht toezicht te houden op de communicatie tussen gebruikers via de Website. Wij behouden ons echter het recht voor content die wordt gecreëerd, gebruikt of publiekelijk of privé wordt gedeeld door gebruikers en die niet voldoet aan de toepasselijke bepalingen in de wet- en regelgeving of die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

 

Privacybeleid en gebruikersinformatie

Door de Website of de Diensten te gebruiken, bevestigt u dat u ons Privacybeleid op https://www.babyzen.com/nl/nl/privacybeleid hebt gelezen en accepteert.

BABYZEN kan het Privacybeleid te allen tijde wijzigen; nieuwe versies worden op de Website geplaatst. Indien u op enig moment niet instemt met enig onderdeel van het Privacybeleid, dient u het gebruik van deze Website en/of de Diensten onmiddellijk te stoppen.

 

Internationaal gebruik

Wij beheren en exploiteren de Website vanuit ons kantoor in Frankrijk en alle informatie wordt in Frankrijk verwerkt. Wij garanderen niet dat de onderdelen van de Website in andere landen bruikbaar of beschikbaar zijn.

Indien u ervoor kiest onze Website vanuit een ander land te bezoeken, doet u dat op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover er lokale wetgeving van toepassing is.

 

Eigendomsrechten

Productnamen, logo's, ontwerpen, titels, woorden of zinnen kunnen wettelijk beschermd zijn als geregistreerde handelsmerken, dienstmerken of commerciële handelsmerken van BABYZEN of andere ondernemingen. Deze geregistreerde handelsmerken, dienstmerken en commerciële handelsmerken kunnen in Frankrijk of internationaal geregistreerd zijn.

Tenzij tussen u en BABYZEN (of een andere onderneming waarvan de merken op de Website zijn opgenomen) anders is overeengekomen, is BABYZEN (of de betrokken onderneming) eigenaar en/of geautoriseerd gebruiker van alle commerciële handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken op de Website, en eigenaar van het auteursrecht of de licentie op de op de Website gepubliceerde content en/of informatie.

De op de Website beschikbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volledige ontwerp van de Website, teksten, afbeeldingen, interfaces, selectie en rangschikkingen, is wettelijk beschermd, in het bijzonder door de wetgeving inzake auteursrecht.

Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is vermeld, betekent het gebruik van de Website niet dat u een licentie houdt voor enige content of functie of enig materiaal waartoe u via de Website toegang hebt, en het is u niet toegestaan deze content, functies of materialen te wijzigen, verhuren, uit te lenen, te verkopen of distribueren of geheel of gedeeltelijk op basis daarvan afgeleide producten te creëren. Het feit dat wij onze commerciële handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en dienstmerken of ander materiaal waarop een auteursrecht of enig ander intellectuele-eigendomsrecht rust op onze Website opnemen, betekent niet dat wij de gebruikers daarvan een licentie of autorisatie verlenen.

Elk commercieel gebruik van de Website is verboden, tenzij daarvoor in deze Gebruiksvoorwaarden of op een andere wijze door ons toestemming is verleend. Tenzij BABYZEN anderszins te kennen geeft, is het u niet toegestaan kopieën van de content of van schermen voor enig doel te downloaden of op te slaan.

Indien u de Website gebruikt op een andere wijze dan waarin de Gebruiksvoorwaarden voorzien, riskeert u schending van het auteursrecht en andere wetgeving in Frankrijk of in andere landen en regio's, en kunt u aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk ongeoorloofd gebruik.

 

Links van en naar de Website

U hebt de mogelijkheid op de Website op links naar websites van derden (“Gelinkte Websites”) te klikken. De Gelinkte Websites worden echter op geen enkele wijze door BABYZEN beheerd, gecontroleerd of onderzocht. BABYZEN is niet verantwoordelijk voor de content, beschikbaarheid, reclames, producten, informatie of het gebruik van gebruikersinformatie of andere materialen van deze Gelinkte Websites, of andere op deze gelinkte Websites geplaatste links. Deze links betekenen niet dat BABYZEN de Gelinkte Websites onderschrijft of ermee in verband kan worden gebracht. Uzelf bent er als enige voor verantwoordelijk dat u de gebruiksvoorwaarden van de Gelinkte Websites nakomt, alsmede elke andere verplichting die verband houdt met de wetgeving inzake auteursrechten, geheimhouding, laster, eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, beveiliging en export in verband met het gebruik van deze Gelinkte Websites en de inhoud ervan.

BABYZEN kan op geen enkele wijze direct of indirect jegens wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het creëren of het gebruiken van de Gelinkte Websites of van informatie of materialen die via deze Gelinkte Websites zijn verkregen. Eventuele vragen kunt u richten aan de beheerder of webmaster van de betrokken site. BABYZEN behoudt zich het exclusieve recht voor zonder kennisgeving en naar eigen inzicht op de Website materialen of links naar een van de Gelinkte Websites toe te voegen, te wijzigen, weigeren of verwijderen en/of verschillende functies of links aan te bieden aan verschillende gebruikers.

Er mogen geen links op de Website worden toegevoegd zonder onze voorafgaande toestemming. U kunt een verzoek om een dergelijke toestemming schriftelijk bij BABYZEN indienen. Wij behouden ons echter het recht voor een verzoek te weigeren of een door ons verleende toestemming om een link op de Website toe te voegen, in te trekken en naar eigen inzicht en te allen tijde te eisen dat de links van de Website worden verwijderd.

 

Sociale netwerken

De Diensten bevatten functies die worden beheerd samen met socialenetwerksites van derden die u bezoekt (hierna: “Socialemediafuncties”). Terwijl het gebruik van Socialemediafuncties onder deze Gebruiksvoorwaarden valt, zijn op uw bezoek aan en gebruik van socialenetwerksites van derden en de via die websites verleende diensten de servicevoorwaarden en andere op die websites geplaatste overeenkomsten van toepassing. Het is voor BABYZEN onmogelijk per geval na te gaan of uw gebruik van de Socialemediafuncties zou kunnen leiden tot een schending van de gebruiksvoorwaarden en/of andere op deze websites van derden gepubliceerde overeenkomsten.

U begrijpt en erkent dat uw gebruik van de Socialemediafuncties een schending van de gebruiksvoorwaarden en/of andere op deze websites van derden gepubliceerde overeenkomsten tot gevolg kan hebben, wat tot gevolg kan hebben dat uw account wordt verwijderd en u deze websites van derden niet meer kunt bezoeken en in sommige gevallen aansprakelijk bent voor schade. U stemt ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de Socialemediafuncties en erkent dat BABYZEN niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een schending van de gebruiksvoorwaarden of een andere overeenkomst van een dergelijke website, app of dienst van derden door u of een andere persoon die het gevolg is van uw gebruik van de Socialemediafuncties.

 

Schadevergoeding

U stemt ermee in BABYZEN en haar bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, tussenpersonen en gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, boetes, sancties, rente (met inbegrip van vergoedingen van advocaten) die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de Website, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de publicatie of verzending door u van materiaal op of via de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen van derden wegens schending van het recht van eigendom met betrekking tot door u verstrekte informatie of materialen.

 

Uitsluiting van garanties

U BEGRIJPT EN STEMT IN MET HET VOLGENDE:

DE WEBSITE, MET INGEBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE CONTENT, FUNCTIES, MATERIALEN EN DIENSTEN, WORDT GELEVERD 'AS IS', ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT – VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN – ALLE GARANTIES BETREFFENDE INFORMATIE, GEGEVENS, GEGEVENSVERWERKINGSDIENSTEN OF ONONDERBROKEN TOEGANG EN ALLE GARANTIES BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, EN RELEVANTIE OF INHOUD VAN DE INFORMATIE, EN ALLE GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOM, NIET-SCHENDING, COMMERCIËLE WAARDE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BABYZEN GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF OP DE WEBSITE AANGEBODEN FUNCTIES, CONTENT OF DIENSTEN GEPAST, VEILIG, ONONDERBROKEN, PUNCTUEEL OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT GEBREKEN WORDEN VERHOLPEN.

BABYZEN GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN OF VEREISTEN VAN DE GEBRUIKERS. BABYZEN GARANDEERT NIET DAT U IN STAAT ZULT ZIJN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OP DE DOOR U GEKOZEN TIJDEN EN PLAATSEN TE BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.

GEEN ENKEL ADVIES, RESULTAAT OF INFORMATIE, OF SCHRIFTELIJK OF MONDELING MATERIAAL DAT U VIA DE SITE HEBT VERKREGEN, RESULTEERT IN EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WORDT VERLEEND OF IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT OPGELEGD.

INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER DE WEBSITE IS HET ENIGE WAT U KUNT DOEN, STOPPEN MET HET GEBRUIK ERVAN.

ALLE MATERIALEN DIE U VAN DEZE WEBSITE DOWNLOADT OF OP EEN ANDERE WIJZE VIA DEZE WEBSITE VERKRIJGT, ZIJN VOLLEDIG TER BEOORDELING EN VOOR RISICO VAN UZELF; U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTER, MOBIELE TELEFOON OF ANDER APPARAAT OF VOOR ENIG VERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIALEN.

BABYZEN ONDERSCHRIJFT EN GARANDEERT GEEN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE DOOR OF NAMENS DERDEN WORDEN AANGEBODEN.

BABYZEN IS GEEN PARTIJ BIJ EN HOUDT GEEN TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN GEBRUIKERS EN DERDEN WAARBIJ ZIJ NIET DIRECT BETROKKEN IS.

BABYZEN KAN NIET GARANDEREN DAT DE KLEUREN OP HAAR WEBSITE EEN GETROUWE WEERGAVE ZIJN VAN DE WERKELIJKE KLEUREN VAN HAAR PRODUCTEN. DE KLEUREN DIE U OP DE WEBSITE ZIET, ZIJN AFHANKELIJK VAN DE INSTELLINGEN VAN UW COMPUTER OF ANDER DOOR U GEBRUIKT APPARAAT.

In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan. Daarom is bovenstaande disclaimer misschien niet op u van toepassing. In dat geval wordt uitdrukkelijk gespecificeerd dat BABYZEN voor zover wettelijk toegestaan geen garantie verleent.

 

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, ZIJN BABYZEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN BESTUURDERS, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, OF CONTENTPROVIDERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL CONTRACTUEEL OF STRAFRECHTELIJK AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF ALS VOORBEELD OF SANCTIE OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DAARAAN GERELATEERDE CONTENT, MATERIALEN EN FUNCTIONALITEITEN, OF DE ONMOGELIJKHEID DEZE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN ZAKEN, GEGEVENS OF OMZET, OF KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ZELFS INDIEN BABYZEN OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF EEN AAN DE ONDERNEMING GERELATEERDE PERSOON OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEÏNFORMEERD.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DAT GEVAL IS HET TOTALE BEDRAG VAN BABYZENS AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN PROCEDURES (CONTRACTUEEL OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET BIJ DE WET VOORGESCHREVEN MINIMALE SCHADEVERGOEDINGSBEDRAG.

In bepaalde rechtsgebieden is het niet toegestaan de garantie voor gevolg- en bijkomstige schade uit te sluiten of te beperken. In die rechtsgebieden wordt de aansprakelijkheid van BABYZEN en haar gelieerde ondernemingen beperkt voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden tevens zijn opgesteld in een andere taal dan het Frans, is in geval van een verschil in interpretatie in alle omstandigheden de Franse versie doorslaggevend. Specifieke bepalingen die in het betreffende land van toepassing zijn en niet in de Franse versie van de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, blijven van toepassing.

 

Overmacht

BABYZEN kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet of te laat nakomt als gevolg van overmacht.

Voor deze bepaling wordt onder een geval van overmacht verstaan een handeling of gebeurtenis waarop BABYZEN redelijkerwijze geen invloed heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere sociale bewegingen van derden, volksbewegingen, oproer, terroristische aanvallen of de dreiging van terroristische aanvallen, oorlogen (al dan niet verklaard) of oorlogsdreiging of -voorbereidingen, brand, explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen, epidemieën of andere natuurrampen, of storingen van publieke of private telecommunicatienetwerken.

Er is sprake van overmacht wanneer een gebeurtenis waarop BABYZEN geen invloed heeft en die rederlijkwijze niet had kunnen worden voorzien bij de acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden en waarvan de gevolgen niet met passende maatregelen kunnen worden voorkomen, BABYZEN belet haar verplichtingen na te komen.

 

Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

De Website wordt beheerd door BABYZEN, vanuit haar kantoor in Frankrijk. Daarom accepteert u dat op deze Diensten Frans recht van toepassing is. Het feit dat bepaalde technische materialen die voor de exploitatie van deze Dienst worden gebruikt zich in een ander land kunnen bevinden, heeft geen invloed op het feit dat op de Diensten enkel Frans recht van toepassing is.

Wij wijzen u erop dat op uw gebruik van de Website andere lokale, regionale, nationale en internationale wetgeving van toepassing kan zijn.

 

Wettelijk vereiste informatie

 

Bedrijfsgegevens:

BABYZEN SAS/BABYZEN Distribution SAS

2355 route des Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence - Frankrijk

Klantenservice: Telefoon: +33 4 42 68 41 35

Geopend maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur (UTC + 1)

E-mailadres: salesadmin.customer@babyzen.com.

Btw-nummer Babyzen SAS: FR38 524 760 923

Btw-nummer Babyzen Distribution: FR 07 834 264 665

BABYZEN SAS is als vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Aix-en-Provence Frankrijk onder nummer 524 760 923.

BABYZEN DISTRIBUTION SAS is als vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Aix-en-Provence Frankrijk onder nummer 834 264 665.

 

Credits

Website met ❤️ gemaakt door Happyculture en Juno Web Design.

 

Contact

Indien u voor vragen of informatie in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website contact met ons wilt opnemen of ons in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden een kennisgeving wilt sturen, kunt u op de Website het tabblad Contact selecteren.

Berichten die per fax of elektronisch worden ontvangen en meer in het algemeen elektronische documenten die worden uitgewisseld tussen de Vennootschap en de gebruiker, vormen originele documenten in de zin van artikel 1366 van het Franse burgerlijk wetboek, dat wil zeggen dat zij dezelfde waarde hebben als het origineel. Faxen en elektronische documenten moeten zodanig worden bewaard dat zij getrouwe en duurzame afschriften in de zin van artikel 1379 van het Franse burgerlijk wetboek kunnen vormen.

 

Websitehost

De host van de Website is: Jaguar Network, 71 avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, Frankrijk.

Telefoon: +33 4 22 90 99 98

en

Shopify International Limited, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland.

 

Algemene Informatie

Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en BABYZEN. Zij zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en prevaleren boven eventuele andere, eerder tussen u en BABYZEN gesloten overeenkomsten.

Op de online verkoop van producten van BABYZEN op de Website zijn tevens de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Daarnaast kunnen extra voorwaarden die op bepaalde onderdelen van de Website van toepassing zijn, voor u gelden.

U erkent dat deze overeenkomst of uw gebruik van de Website niet betekenen dat er een joint venture, samenwerkingsverband, arbeidsrelatie of uitzendrelatie tussen BABYZEN en u wordt aangegaan.

Eventuele vorderingen of procedures tegen BABYZEN of de Website moeten direct worden ingesteld, binnen één (1) jaar nadat de vordering of de aanleiding voor de procedure zich voordoet.

Indien BABYZEN een recht of een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of toepast, vormt dat geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Indien een bevoegde rechter bepaalt dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet geldig is, komen de partijen niettemin overeen dat de rechter moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in die bepaling worden weergegeven en blijven de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Het is u niet toegestaan een of meer van uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BABYZEN over te dragen.

De Gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan de opvolgers, rechthebbenden en licentiehouders van BABYZEN. De kopjes boven de paragrafen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel voor gebruiksgemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

 

Laatste wijziging: 5 Juli 2021