Allmänna villkor

Dessa villkor beskriver villkoren för vilka BABYZEN SAS ("BABYZEN"), inklusive dess dotterbolag, erbjuder dig åtkomst till sin babyzen.com-webbplats ("Webbplatsen") och innehåll och tjänster som erbjuds på den ("Tjänsten") .

Godkännande av villkor

Genom att använda denna webbplats, bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor får du inte besöka eller använda webbplatsen. Vi kan ändra villkoren från tid till annan utan att meddela dig.

Du bör kontrollera dessa villkor regelbundet för att se ändringar. Bestämmelserna i dessa ersätter alla tidigare meddelanden eller uttalanden om våra villkor med avseende på denna webbplats. Vi inkluderar det effektiva datumet för våra villkor längst ner i uttalandet. Vi uppmuntrar dig att besöka vår webbplats ofta för att se de aktuella gällande villkoren och eventuella ändringar som kan ha gjorts i dem. Om vi gör väsentliga ändringar av villkoren kommer vi att publicera de reviderade villkoren och det reviderade giltiga datumet på denna webbplats. Genom att använda webbplatsen efter eventuella ändringar av villkoren, samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar.

BABYZEN ger dig tillgång till och användning av webbplatsen under förutsättning att du följer villkoren.

Regler och begränsningar för och ändringar av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten, oavsett anledning, efter eget gottfinnande och utan att först meddela dig, att säga upp, ändra, avbryta eller avbryta någon aspekt av webbplatsen och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part genom att göra det. Vi kan också införa regler för och begränsa användningen av webbplatsen eller begränsa din åtkomst till en del av eller hela webbplatsen utan meddelande eller påföljd. Vi har rätt att när som helst ändra dessa regler och/eller begränsa dem, enligt vårt eget gottfinnande.

Säkerhetsregler

Brott mot system- eller nätverkssäkerhet kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. BABYZEN kommer att undersöka händelser och kan involvera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala de användare som är inblandade i sådana kränkningar. Du får inte lov att kränka eller försöka kränka webbplatsens säkerhet, inklusive, utan begränsning, följande:

  • Få åtkomst till data som inte är avsedda för en sådan användare eller logga in på en server eller konto som användaren inte har behörighet att komma åt

  • Försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk eller att bryta säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt tillstånd

  • Försök att störa tjänster för användare, värdar eller nätverk, inklusive, utan begränsning, som att skicka ett virus till webbplatsen, överbelasta, ”översvämma", ”postbomba" eller "krascha” webbplatsen; eller skicka oönskad e-post, inklusive kampanjer och/eller reklam för produkter eller tjänster, eller

  • Förfalskning av TCP/IP-pakethuvud eller någon del av rubrikinformationen i e-post eller nyhetsgruppens inlägg

Integritetspolicy och Användarinformation

Genom att använda sajten eller tjänsten, medger du att du har läst och samtycker till vår integritetspolicy tillgänglig på: https://www.babyzen.com/se/integritetspolicy.

BABYZEN kan ändra integritetspolicyn när som helst, och de nya versionerna kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen. Om du inte samtycker till någon del av integritetspolicyn, måste du omedelbart sluta använda webbplatsen och/eller tjänsten.

Internationell användning

Vi kontrollerar och driver webbplatsen från våra kontor i Frankrike, och all information behandlas i Frankrike. Vi representerar inte att material på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser.

Personer som väljer att komma åt webbplatsen via andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Äganderätt

Som mellan dig och BABYZEN (eller annat företag vars varumärken visas på webbplatsen) är BABYZEN (eller respektive företag) ägare och/eller auktoriserad användare av alla varumärken, registrerade varumärken och/eller servicemärken som visas på webbplatsen och är upphovsrättsinnehavaren eller licensinnehavaren av innehållet och/eller informationen på webbplatsen, såvida inget annat anges.

Användning av sajten ger dig inte licens för något innehåll, funktioner eller material som du kan komma åt på webbplatsen och du får inte ändra, hyra, hyra, låna, sälja, distribuera eller skapa derivatverk av sådant innehåll, funktioner eller material, helt eller delvis.

All kommersiell användning av webbplatsen är strängt förbjuden, med undantag för vad som tillåts här eller på annat sätt godkänts av oss. Du får inte ladda ner eller spara en kopia av något av innehållet eller skärmarna för något syfte utom om annat anges av BABYZEN.

Om du använder webbplatsen, till annat än vad som anges här, kan du genom att göra det bryta mot upphovsrätt och andra lagar i Frankrike, andra länder, samt gällande statliga lagar och du kan bli ansvarig för sådan obehörig användning. Vi ger ingen licens eller annan behörighet till någon användare av våra varumärken, registrerade varumärken, servicemärken, annat upphovsrättsskyddat material eller annan immateriell egendom genom att inkludera dem på webbplatsen.

Informationen på webbplatsen inklusive, utan begränsning, all webbplatsdesign, text, grafik, gränssnitt och urval och arrangemang är skyddad av lag inklusive upphovsrätt.

Produktnamn, loggor, mönster, titlar, ord eller fraser kan skyddas enligt lag som varumärken, servicemärken eller handelsnamn för BABYZEN eller andra enheter. Sådana varumärken, servicemärken och handelsnamn kan registreras i Frankrike och internationellt.

Länkar från och till webbplatsen

Du kanske kan länka till webbplatser från tredje part ("Länkade webbplatser") från webbplatsen. Länkade webbplatser granskas, kontrolleras eller undersöks dock inte av BABYZEN på något sätt. BABYZEN ansvarar inte för innehåll, tillgänglighet, reklam, produkter, information eller användning av användarinformation eller annat material på sådana länkade webbplatser, eller ytterligare länkar som finns på den. Dessa länkar innebär inte att BABYZEN godkänner dem eller kan associeras med de länkade webbplatserna. Det ligger i ditt eget ansvar att följa de lämpliga servicevillkoren för de länkade webbplatserna såväl som med alla andra skyldigheter enligt lagar gällande upphovsrätt, sekretess, ärekränkning, anständighet, integritet, säkerhet och export relaterade till användningen av sådana länkade webbplatser och allt innehåll på den. Under inga omständigheter ska BABYZEN hållas ansvarig, direkt eller indirekt, för någon förlust eller skada som uppstått eller orsakats av skapandet eller användningen av de länkade webbplatserna eller informationen eller materialet som nås via dessa länkade webbplatser. Du bör föra vidare alla problem till webbplatsens administratör eller webbansvarig. BABYZEN förbehåller sig den exklusiva rätten, efter eget gottfinnande, att lägga till, ändra, avvisa eller ta bort, utan föregående meddelande, någon funktion eller länk till någon av de länkade webbplatserna från webbplatsen och/eller införa olika funktioner eller länkar till olika användare.

Sociala nätverk

Tjänsten innehåller funktioner som fungerar i samband med vissa tredjepartswebbplatser som du besöker (”Sociala nätverksfunktioner"). Medan din användning av sociala nätverksfunktioner regleras av dessa villkor, regleras din åtkomst och användning av webbplatser från sociala nätverk från tredje part och de tjänster som tillhandahålls via dessa webbplatser av servicevillkoren och andra avtal som publiceras på dessa webbplatser. Det är omöjligt för BABYZEN att i varje enskilt fall avgöra om din användning av sociala nätverksfunktioner skulle leda till att du kränker eller bryter mot villkoren för tjänster och/eller andra avtal som publiceras på dessa tredjepartswebbplatser. Du förstår och erkänner att din användning av sociala nätverksfunktioner kan leda till att du kränker eller bryter mot användarvillkoren och andra avtal som publicerats på dessa tredjepartswebbplatser, vilket kan leda till att ditt konto och möjlighet att komma åt dessa tredje parts webbplatser upphör och i vissa fall kan det leda till skadeståndsansvar. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för din användning av funktionerna i det sociala nätverket och att BABYZEN inte kommer att hållas ansvarig gentemot dig eller någon annan för ditt brott eller brott mot några användarvillkor eller annat avtal från någon tredje parts webbplats, app eller tjänst som kan bero på att du använder funktionerna för sociala nätverk.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla BABYZEN, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter och dotterbolag skadeslösa från alla anspråk, skulder, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatsavgifter, på något sätt som härrör från, relaterade till eller i samband med din användning av webbplatsen,

ditt brott mot villkoren eller publicering eller överföring av material på eller via webbplatsen av dig, inklusive, men inte begränsat till, någon tredje part som påstår att information eller material som du tillhandahåller kränker någon tredje parts äganderätt.

Friskrivningsklausul

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT:

WEBBPLATSEN, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLT INNEHÅLL, FUNKTION, MATERIAL OCH TJÄNSTER UTFÖRS ”SOM DE ÄR”, UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, ELLER UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER FÖR UPPGIFTER, DATA, DATABEHANDLINGSSERVICE OAVBRUTEN TILLGÄNG, ALLA GARANTIER OM TILLGÄNGLIGHET, EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, ANVÄNDBARHET, ELLER INNEHÅLL AV INFORMATION, OCH ALLA GARANTIER OM TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

BABYZEN GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER FUNKTIONEN, INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA DÄRIGENOM KOMMER ATT VARA SNABBA SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS.

BABYZEN GER INGEN GARANTI FÖR ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT TILLGODOSE ANVÄNDARNAS FÖRVÄNTNINGAR ELLER KRAV.

INGA RÅD, RESULTAT ELLER INFORMATION ELLER MATERIAL SÅVÄL MUNTLIGA SOM SKRIFTLIGA, SOM DU FÅR GENOM WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN GÖRS DÄR.

OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN ÄR DET BARA ATT SLUTA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

ALLT MATERIAL SOM LADDATS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN GÖRS EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.

BABYZEN STÖDER INTE, OCH GARANTERAR INGA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV ELLER FÖR TREDJE PARTS RÄKNING PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN.

BABYZEN ÄR INTE EN PART TILL OCH ÖVERVAKAR INTE, NÅGON TRANSAKTION MELLAN ANVÄNDARE OCH TREDJE PART UTAN DIREKT INBLANDNING AV BABYZEN.

 

BABYZEN kan inte särskilt garantera att färger som de visas på vår webbplats är en exakt representation av de aktuella färgerna på våra produkter. Inställningarna på din dator bestämmer färgen som du ser den."

Ansvarsbegränsning

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter friskrivning av underförstådda garantier kan det hända att föregående ansvarsfriskrivning inte gäller dig.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR BABYZEN, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER INNEHÅLLS- ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER ANSVARA FÖR INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD-, EXEMPLARISKA ELLER BESTRAFFANDE SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET, MATERIALET OCH FUNKTIONEN DÄRTILL, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, INKOMSTBORTFALL ELLER FÖRVÄNTAD VINST, ELLER FÖRLORADE FÖRETAG, DATA ELLER FÖRSÄLJNING ELLER KOSTNAD FÖR ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, TILL OCH MED OM BABYZEN ELLER DESS REPRESENTANT ELLER SÅDAN PERSON HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR, SÅ VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. BABYZEN FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER DET TOTALA ANSVARET FÖR DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ANLEDNINGAR TILL HANDLING (VARE SIG I KONTRAKT ELLER SKADA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV VILLKOREN ELLER DIN ANVÄNDNING AV SAJTEN , TOTALT 100,00 $.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska BABYZENs och dess dotterbolags ansvar begränsas till den yttersta tillåtna lagen i sådana stater eller jurisdiktioner, .

Om detta avtal också tillhandahålls på ett annat språk än engelska, kommer den engelska versionen att under alla omständigheter vara avgörande i händelse av tolkningsskillnader. Särskilda bestämmelser som gäller för det berörda landet och som inte ingår i dessa engelska villkor kommer att förbli i kraft."

Tillämpliga lagar/Jurisdiktion

Denna webbplats drivs av BABYZEN från dess kontor i Frankrike och du accepterar att franska lagar gäller för denna tjänst. Det faktum att vissa tekniska element som används i driften av denna tjänst kan lokaliseras någon annanstans påverkar inte på något sätt den fullständiga underkastelsen av tjänsten till franska lagar.

Observera att din användning av webbplatsen kan omfattas av andra lokala, statliga, nationella och internationella lagar.

Bolagsinformation

BABYZEN SAS

2355 route des Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence – Frankrike

Kundtjänst: Telefon: Tfn.: +33 (0)4 42 68 41 35

Öppet måndag till fredag från 9 till 5 (UTC+1)

Momsregistreringsnummer FR38 524 760 923

BABYZEN SAS är registrerat i det franska handelsregistret (RCS) i Paris, Frankrike under numret 524 760 923.

Kontakta oss

För att kontakta oss med frågor eller problem i samband med detta avtal eller webbplatsen, eller för att meddela oss under detta avtal, gå till kontaktsektionen på webbplatsen.

Webbhotell

Webbhotell för webbplatsen: Jaguar Network, 71 Avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, Frankrike.

Telefon: Tfn.: +33 (0)4 22 90 99 98

Allmän information

Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och BABYZEN och reglerar din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och BABYZEN. Du kan också bli föremål för ytterligare villkor som gäller för vissa delar av sajten.

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller byråförhållande finns mellan BABYZEN och dig som ett resultat av detta avtal eller din användning av webbplatsen.

Alla anspråk eller anledningar till handling som du kan ha med avseende på BABYZEN eller webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter det att anspråket eller den talan har uppstått.

BABYZENs misslyckande med att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i villkoren ska inte utgöra ett undantag från en sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i villkoren konstateras av en domstol med behörig jurisdiktion som ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i villkoren förblir giltiga med full kraft och effekt.

Du får inte tilldela Villkoren eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren utan BABYZENs uttryckliga skriftliga medgivande.

Villkoren är till förmån för BABYZENs efterträdare, tilldelare och licensinnehavare. Avsnittstitlarna i villkoren är endast för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsenlig effekt.

Senaste uppdatering: 3 februari 2020